Kurs: Hvordan omsette fagfornyelsens ideer i praksis i fremmedspråkene? Margrethe Heltzer Anderssen

“Hvordan får vi kommunikasjon til å bli den viktigste delen av språkundervisningen samtidig som vi skal legge opp til tydelig progresjon og metakognisjon (lære å lære)?

Kommunikasjon, dybdelæring og tydelig progresjon er nøkkelbegreper i fagfornyelsen. Med færre, men tydeligere kompetansemål, i tillegg til kjerneelementene, framstår fremmedspråk i større grad enn før som et ferdighetsfag. Det betyr at elevene må forstå det de lærer og kunne beherske de grunnleggende ferdighetene, men hvordan gjør vi det i praksis?

Fagfornyelsen er en praksisreform som gjør at vi lærere må tenke annerledes rundt språkundervisning; hvordan skal elevene bygge opp et basisvokabular, hvordan skal opplæringa oppfattes som relevant og nyttig, og hvordan trener vi elevene til å reflektere rundt egen læring?

I dette kurset presenteres noen metoder for hvordan man kan jobbe med dybdelæring, kommunikasjon, metakognisjon og tydelig progresjon. Du blir presentert for forslag til aktiviteter som vi kan diskutere og reflektere rundt, og som du kan anvende i klasserommet.” Les mer…

JMi;-)

 

ENCUENTROS (Fagfornyelesen LK20)

“Encuentros er et nytt, moderne og faglig solid læreverk for spansk nivå 2. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker målene i læreplanen. Gjennom en praktisk tilnærming ønsker vi å formidle kunnskap som gjør at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig…” Flere opplysninger

 

JMi;-)