NETTSPANSK (UiB): KURS I VALLADOLID

I samarbeid med den spanske ambassaden og UEMC (http://www.uemc.es/) i Valladolid har Nettspansk (UiB) fått i stand et kurs for våre studenter på spanskkurset Kompetanse for kvalitet, Spansk I (https://www.uib.no/utdanning/evu/104143/spansk-1)

Kurset varer en uke, og tilbys i uke 8 og 9 (vinterferieukene). Vi har nå ledige plasser vi ønsker å tilby kurset til andre spansklærere/spansklærerstudenter.

NB!. Dette er et kurs rettet mot lærere som kun har studert spansk 1-2 semestre, eller som holder på å studere nå.

Dette er et meget godt tilbud med muligheter til å få undervisning i temaer relevant for dere som underviser i spansk og å få delta i ordinær undervisning ved universitetet. Dere vil bli innlosjert i familier med halvpensjon og vil også få tilbud om et par aktiviteter. Alt dette for kun 260 EURO. I tillegg kommer flyreise t/r Spania (f.eks. Madrid). Er man tidlig ute skulle det være mulig å få billige flybilletter. Meld din interesse til oss snarest, så skal vi sende deg mer informasjon: skriv navn og epostadresse til nettspansk@uib.no <mailto:nettspansk@uib.no>  med KURS i VALLADOLID i emnefeltet.

AJ

Cuestionario sobre el uso del teatro y la presencia de los factores afectivos en la clase de ELE

Vanessa Hidalgo Martín es una profesora de ELE que ha ejercido su labor docente en varios países no hispanohablantes y que ahora está en Brasil trabajando en la Universidade Federal do Ceará – UFC. Esta profesora de Granada está estudiando el uso del teatro y la presencia de los factores afectivos en la clase de ELE y nos ha enviado el cuestionario de abajo para hacer un recuento de datos.

 

 

Si pudierais dedicar unos minutos a rellenarla os lo agradecería muchísimo. Y si podéis pasársela a otros colegas, más todavía.

Vanessa Hidalgo

JMi;-)

 

¿Un tema a tratar en el “6. Felles språklærerdag 2019”?

Hola.

Vi er for tiden på studietur i Granada med elever i spansk 3. Elevene våre har undervisning på en skole som er «centro acreditado» av Instituto Cervantes siden 2002 og de har bl.a. ansvar for eksamener i DELE og SIELE.

Vi var interessert i å høre hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene og hva som forventes av kandidatene. De kunne fortelle at det er kun den språklige kompetansen som prøves både på den muntlige og den skriftlige delen på alle nivåer fra …A1 til C2. Vi fortalte om eksamen i fremmedspråk i Norge og hva som forventes av elevene og vi trakk frem noen konkrete eksempler som f.eks. skriftlig eksamen i spansk 3, våren 2018 og oppgaven om historie. De ble veldig overrasket over det vi fortalte. De mente det var altfor omfattende og krevende å besvare på en tilfredsstillende måte på fremmedspråket til og med for en C1-C2 elev (noe som ikke er i nærheten av nivået til en gjennomsnittlig norsk elev). På samme måte som vi, mente de at det er veldig utfordrende å klare dette uten at det er konkrete mål om hva de skal kunne. Samtidig må de altså ha svært god kontroll på fremmedspråket for å kunne snakke om så forskjellige og omfattende temaer- noe som er en nærmest umulig oppgave med de rammene som ligger til grunn i de norske læreplanene.

Når det gjelder den muntlige biten, ble de også svært overrasket. Både tidsrammene og innholdet i eksamen syntes dem ulogisk og det legger ikke til rette for at elevene må vise evne til kommunikasjon om dagligdagse og nødvendige temaer (som f.eks. transport, reiser, måltider, etc). Muntlig eksamen i DELE (på alle nivåer) får tema og materiale de skal bli hørt i (bilder, tekster, tabeller, o.l.) utdelt en halv time før eksaminasjon. De skal beskrive, gjenfortelle og vise at de behersker ordforråd og språklige strukturer tilsvarende det nivået de eksamineres i. Kultur, historie, aktualitet, etc. prøves ikke med mindre det fremkommer noe helt konkret i materialet de har fått utdelt.

Nå som vi er midt i en prosess med endringer, syntes vi det var betimelig å ta med denne refleksjonen. Vi mener at slik som det er i dag, gjør vi det veldig vanskelig for elevene våre å oppnå god kompetanse i fremmedspråk. Når vi tillegg sammenlikner oss med andre som forholder seg til det europeiske rammeverket (vi har også kontaktet spansklærer i Frankrike), ser vi at det kravene til våre elever er noen ganske andre. Dette gjelder spansk, men vi regner med at det er tilsvarende for de andre fremmedspråkene.

Vi håper med dette å kunne sette i gang en diskusjon om i hvilken grad norske elver skal vurderes etter så forskjellige kriterier enn det fremmedspråkelever i andre europeiske land skal. Vi mener at de som skal utarbeide de endelige planene for fremmedspråk og vi som skal gi tilbakemelding til dem, bør har dette i bakhodet.

Hilsen Elisa Bernáldez y Gabriele Leguina-Morel

Una buena oportunidad para informarse acerca de lo que plantean Elisa y Gabriele puede ser esta: FST-Norge, organiza el 6. Felles språklærerdag 2019.

Lørdag 23. mars 2019 – HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo

Tema: Hva skjer med fremmedspråkene i.f.m. fagfornyelsen? Hvordan overordnet del integreres i nye læreplaner for fremmedspråk? Hvilken rolle får det europeiske rammeverket i de nye læreplanene?

JMi;-)